projects_06ארץ: ישראל
תחום: תעשייה
לקוח: ישקר

תכנון וייצור יחידת כוח מרכזית המפעילה מספר יחידות קצה. בסמוך לכל מכבש ייצור ממוקמת יחידת קצה.
יחידת הקצה מפעילה את המכבש ומופעלת על ידי יחידת הכוח המרכזית. כל הפרמטרים ביחידת הכוח נשלטים ומוצגים על מסך בלוח הבקרה.