project_side_10

תחום: חקלאות
ארץ: ישראל
לקוח: מפעלות יפעת

דיסקוס חקלאי זה מבצע את כל פעולות ההכנה של הקרקע.
תכנון וייצור מערכת הידראולית המאפשרת קיפול ופריסת הזרועות לצורך נסיעה מנהלתית.